دومین همایش ملی بزرگداشت نظامی گنجینه حکمت ایران، اسفند ۱۴۰۲ conferenceyab.ir/conference/second-national-conference-on-commemorating-nezami-treasure-of-irans-wisdom @conferenceyab